mason_darwinism1.jpg

DOKTORSKE I MAGISTARSKE STUDIJE MASONOLOGIJE I POČASNE TITULE

DOKTORSKE STUDIJE: Ovo su dvogodišnje studije za odabrane masonske istraživače, iskusne Masone, koji će zajedničkim snagama sa postojećim doktorima masonoloških nauka – članovima Akademije, raditi u slavu Velikog Neimara Svih Svetova na istraživanju neistraženih oblasti Slobodnog Zidarstva. Ovo su pojedinačne studije, koje ćemo organizovati i za jednog jedinog (jednog – ali vrednog) ali pravog polaznika. 

MAGISTARSKE STUDIJE: Pored doktorskih, postoje i magistarske studije. Kao i kod specijalističkih studija, i ovaj vid edukacije je prvenstveno namenjen dugogodišnjim Masonima, koji su ostvarili značajan nivo Znanja i/ili prakse, i koji pritom imaju aspiraciju prema naučno-istraživačkom i/ili pedagoškom radu. Ove studije ćemo otvoriti kada nam se prijave prvi adekvatni kandidati.

KONKURS ZA OVE STUDIJE JE STALNO OTVOREN - JAVITE NAM SE !!!

POČASNE DOKTORSKE I MAGISTARSKE TITULE: Pored istaknutih balkanskih masonologa koji su objavili više značajnih knjiga, u obzir za dodelu počasnih doktorskih i magistarskih titula dolaze i "Masoni umetnici" (npr. slikari koji su promovisali masonsku tematiku u likovnoj umetnosti, ili kompozitori - koji su imali izvođenje dela sa masonskom tematikom) i "Masoni praktičari" - istaknuti Veliki Majstori ili dugogodišnji Veliki Oficiri koji su ostavili značajan trag...

KONTAKT: m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com (ostali kontakti su dati na kraju ove strane)

     Makar nekolicina onih koje lično poznajemo imaju apsolutno kapacitet da "preskoče" osnovne i specijalističke studije, upišu magistarske i odmah se upuste u duboko istraživanje skrivenih oblasti masonologije, od kojih mnogi željno iščekuju prve naučne radove na srpskom jeziku. Takođe, Akademiji će uskoro trebati dodatni nastavni kadar, pa će magistarski nivo obrazovanja biti neophodan za rad sa studentima, što može biti još jedan od motiva za upis ovih dvogodišnjih studija, u okviru kojih će polaznici uz samostalan rad sa mentorskom pomoći istraživati različite aspekte Slobodnog Zidarstva. 

     Među polaznicima magistarskih studija se mogu naći i oni koji su prethodno završili specijalističke studije masonologije. Cilj je da (ako je to moguće) magistarska teza bude apsolutno inovativna i da ostvaruje pomak u izučavanju masonologije, pa će se ceo nastavni kadar Akademije posebno angažovati oko polaznika magistarskih studija, i pružiti im svu logističku, stručnu i svaku drugu pomoć u naučnom radu. Takođe, ovde će polaznici odabrati i jednu od 3 oblasti masonoloških nauka, pa će nakon, nadamo se, uspešnog završetka studija postati: 
•magistar Filozofije prirode (Magister Philosophiae Naturalis - Mr Ph.N.); 
•magistar Kraljevske Umetnosti (Magister Regiae Artis - Mr R.A.); ili 
•magistar Masonologije (Magister Latomia Libertatis Scientiae - Mr L.L.Sc.). 

     Polaznici će imati mogućnost da njihova magistarska teza bude javno objavljena i kao knjiga pod okriljem Akademije, ali i kao elektronsko izdanje na internetu, čime će njihov trud moći da značajnije menja realnost na Balkanu i svetu, u smislu povišenja nivoa Znanja iz odabrane oblasti. Studije će u prvoj godini podrazumevati analizu određenih masonskih izvora (knjige, građa, dokumenti i sl.), gde će se polaznicima predočiti sve finese masonološkog naučnog metoda i dati im sva potrebna uputstva za pisanje radova na masonološki način, dok će se u drugoj godini pristupiti izradi magistarske teze, koju će na predlog polaznika usvojiti i/ili modifikovati nastavno veće Akademije.

     Kao i kod magistarskih studija, među Braćom na Balkanu prepoznajemo i mali broj onih koji su spremni upravo za ovaj najviši nivo edukacije (jer će post-doktorske studije biti neformalni segment rada Akademije, bez posebnih diploma i titula). Takođe, studije mogu upisati i oni koji su već završili magistarske studije, kao i pojedinci sa titulama specijalista masonologije koji su se posebno istakli u praktičnom ili teorijskom radu. Ovde je apsolutno akcenat na naučno-istraživačkom radu u cilju publikovanja novopronađenih činjenica, odnosno postavljanja novih teorija koje mogu na značajan način uticati na razumevanje, percepciju ili primenu Slobodnog Zidarstva, kako u masonskoj praksi, tako i teoretski, pa i javno u profanom okruženju. 

     Polaznici koji sa uspehom završe ove studije, slično kao i kod magistarskih studija, moći će da se podiče laskavim titulama: 
•doktor Filozofije prirode (Doctor Philosophiae Naturalis - Dr Ph.N.); 
•doktor Kraljevske Umetnosti (Doctor Regiae Artis - Dr R.A.); ili 
•doktor Masonologije (Doctor Latomia Libertatis Scientiae - Dr L.L.Sc.). 

     Svi doktori nauka će automatski postajati i ČLANOVI AKADEMIJE, sa mogućnošću da vode nastavu i/ili na druge načine rade sa polaznicima svih obrazovnih programa. 


METOD RADA NA DOKTORSKIM I MAGISTARSKIM STUDIJAMA

     Metod je značajno drugačiji nego na kursevima, seminarima, osnovnim i specijalističkim studijama, gde postoji unapred utvrđen nastavni plan i program rada, dinamika, evaluacija, pedagoški ishodi... Ovde se rad bazira na individualnom istraživanju uz mentorsku pomoć. Ni same teze nisu unapred određene, jer je akcenat da se dosadašnji istraživački rad doktoranta (ili magistranta) produbi i proširi u jednu ozbiljnu doktorsku (ili magistarsku) disertaciju. Naravno, u slučaju da kandidat ima potrebno prethodno znanje, a nije započeo neko svoje (novo) istraživanje, nastavno-istraživački tim Akademije će izaći u susret i odabrati adekvatnu tezu i obezbediti potrebnu literaturu. I sam program polaganja ispita koji će prethoditi odbrani disertacija će biti prilagođen oblasti istraživanja, uz samo jedan obavezni predmet: "Naučno-istraživački masonološki metod".

     Pošto je Akademija izuzetno zainteresovana za stvaranje novih visoko-obrazovanih kadrova iz redova masonske Braće, radu sa kandidatima ćemo se posvetiti u punom kapacitetu. Nekad će to biti metod rada "JEDAN NA JEDAN" (kada je neki član Akademije posebno stručan baš za oblast koju kandidat izučava, npr. ako kandidat istražuje veze Masonerije sa Kabalom, logično da će Akademija odrediti Škrbića da samostalno radi sa kandidatom, dok će ostali profesori pomagati prema potrebi i mogućnostima) uz povremenu pomoć ostalih članova, a nekad - "SVI ZA JEDNOG", gde će se ceo nastavni tim Akademije brinuti da obezbedi kandidatu najbolje uslove i svu pomoć za rad. Metod će zavisiti od kandidata i od teme istraživanja. 

     Na prvoj godini ovih studija se polaže nekoliko ispita na neformalan način, kroz razgovore sa članovima Akademije, bez mogućnosti "padanja na ispitu", jer se neće preći na naredni ispit sve dok kandidat ne iskaže potrebno znanje iz prethodnog. Kao ispit se može uračunati i prevod i/ili tumačenje neke od važnih masonoloških knjiga svetskih masonskih istraživača, organizacija nekog studijskog putovanja sa pripremljenim programom, mini-izložba sa masonskom tematikom i sl. u zavisnosti od kandidata i teze. Na drugoj godini studija kandidat se bavi individualnim istraživačkim radom uz (najmanje) mesečnu kontrolu i evaluaciju od strane mentora. Disertacija se brani javno, pred Braćom, zatim se uručuje i diploma Akademije, nakon čega kandidat stiče pravo da u masonskim krugovima koristi titule koje je svojim radom i zaslužio (uz dodavanje "Dr" ispred svog imena), kao i da taj podatak navodi u biografiji svojih knjiga.

POČASNI DOKTORATI: Svi članovi Akademije, kao i svi polaznici seminara, kurseva i drugih obrazovnih programa Akademije, imaju pravo da predlože Braću za koju smatraju da zaslužuju da dobiju počasni doktorat iz neke od 3 velike oblasti masonoloških nauka. Odluku o dodeli počasnog doktorata donosi Nastavno veće Akademije.

Počasne titule:
• počasni doktor Filozofije prirode (Doctor Philosophiae Naturalis, honoris causa) - skraćeni naziv: Dr Ph.N., (h.c.); 
• počasni doktor Kraljevske Umetnosti (Doctor Regiae Artis, honoris causa); skraćeni naziv: Dr R.A. (h.c.), ili 
• počasni doktor Masonologije (Doctor Latomia Libertatis Scientiae, honoris causa) - skraćeni naziv: Dr L.L.Sc. (h.c.).

     Akademija trenutno ima 5 počasnih doktora nauka (Rogošić, Škrbić, Totić, G.I, Đević), od kojih četvorica sačinjavaju i ceo nastavni kadar, odnosno Nastavno veće MDAB. Naša želja je da se ovaj broj proširi i na druge pojedince koji su dali vidljiv i merljiv doprinos razvoju SZ na Balkanu. Kao i kod prve petorice, osnovni kriterijum će biti broj i kvalitet objavljenih knjiga i drugih publikacija i radova. Međutim, u obzir dolaze i praktičari iz masonske umetnosti (masonski kompozitori, slikari, pesnici...), kao i praktičari iz Velikih Loža – značajni Veliki Majstori ili dugogodišnji Veliki Oficiri, a možda i Starešine nekih značajnih loža (npr. QC lože), ili Braća koja su ostavila najdublji trag na neki drugi način i čije ime će se pominjati i kada budu na Večnom Istoku. Takvoj Braći želimo da se odužimo za dosadašnju Gradnju, ali i da ih motivišemo za buduću – tako što ćemo ih promovisati u počasne doktore jedne od 3 gore pomenute oblasti (Filozofija prirode, Kraljevska Umetnost, Masonologjja).

     Svaki počasni doktor, kao i onaj Brat koji završi doktorske studije, postaje član Akademije (može se koristiti i termin "Akademik"), ali kod počasnih doktora ne postoji automatizam u pravu na vršenje pedagoškog rada sa polaznicima, već će se o tome doneti posebna odluka, o načinu uključivanja ove Braće u nastavne procese na Akademiji. Očekujemo da će sastav prve generacije nosilaca najviših masonoloških titula uskoro proširiti za nekoliko imena. Pojedini po godinama najstariji počasni doktori, koji se više uglavnom neće baviti radom na Akademiji, kao i visoki državni, akademski i/ili naučni dužnosnici, mogu dobiti i počasno profesorsko zvanje – Professor Emeritus Regiae Artis.

*  *  *  *  *  *  *

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJI - MDAB MOŽETE DOBITI PREKO OVIH KONTAKATA: 
Dekan Rogošić će odgovoriti na sva vaša pitanja, dok profesori nemaju takvu obavezu (osim odgovora a pitanja polaznika seminara), pa se potrudite da im postavite pitanja samo iz dole pomenutih oblasti. 

dekan Dr Branko Rogošić (sva pitanja o radu Akademije, od upisa, cena, pa do sticanja diploma na doktorskim studijama, donacijama, nabavci knjiga - bukvalno sve):
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com -zvanični email akadenije; 
advokatrogosic@gmail.com - privatni Rogošićev e-mail; 
porukom u inbox FB profila Branka Rogošića (klikni na link); 
porukom u inbox zvanične FB stranice Akademije (klikni na link); 
preko kontakt stranice ovog sajta (klikni na link). 

rektor Dr Slobodan Škrbić (sva pitanja o nastavi, sadržaju svih predmeta i sl.): 
m.d.akademija.b.skrbic@gmail.com - Škrbićev "akademski" e-mail; 
porukom u inbox FB profila Slobodana Škrbića (klikni na link). 

prvi prorektor Dr Zoran Totić (sva pitanja o nastavi, sadržaju Totićevih predmeta i Škotskom Redu): 
m.d.akademija.z.totic@gmail.com - Totićev "akademski" e-mail; 
porukom u inbox FB profila Zorana Totića (klikni na link). 

profesor Dr Jordan Đević (sva pitanja o masonskoj književnosti, njegovim predmetima i Švedskom Obredu): 
m.d.akademija.j.djevic@gmail.com - Đevićev "akademski" e-mail; 
porukom u inbox FB profila Jordana Đevića (klikni na link). 

Powered by WebExpress