Et in Arcadia Ego... - Slobodan Škrbić (iz knjige "Bratstvo Svetlosti")

Arcadia1.jpg

Ovo je jedno od poslednjih poglavlja knjige "Bratstvo Svetlosti" u kome Škrbić zaokružuje priču o drevnom mističnom Bratstvu koje u svoje redove prima samo Masone željne daljeg duhovnog napredovanja. Knjiga je objavljena u 2 verzije: kao standardno i specijalno izdanje.

ET IN ARCADIA EGO...

I
Arkadijska mistika, kao nevidljiva potka, Nevidljivi Koledž, ima za cilj uspostavljanje istinskog shvatanja i delovanja Grala, kao Kamena koji je pao sa Nebesa. Taj Kamen je Kamen Mudraca, Filozofski kamen. 

Čini se da je u javnost ili na svetlo dana cela priča potekla kada je na jugu Francuske u jednoj siromašnoj parohiji sveštenik Berenže Sonijer otkrio pergamente koji su mu izmenili život i na osnovu kojih je on izmenio svoje okruženje. Pojavljivanje tih pergamenata je pokrenulo struju događaja koji su se svojim dejstvom preneli kako na svet tako i na saznanja tajnih i kvazi-tajnih društava i organizacija. Tajno znanje je prepoznato u izvesnim simbolima Masonerije, a pronalaženje pergamenata nije donelo novo Znanje već je bilo inicijacija novih događaja u strujanju Znanja. Događaja koji su direktno i indirektno povezani sa Sionskim Prioratom - Plemenitim Redom Naše Dame od Siona. 

Sada se mora shvatiti sledeće, a to je da u osnovnoj postavci Slobodno Zidarskog Hrama na osnovnom, prvom, Učeničkom stepenu simboli ne predstavljaju samo moralne karakteristike i pouke već mnogo dublje i šire koncepte manifestovanja Tajnog znanja Drevnih Misterija. 

Tri manja svetla Lože:
Stub Lepote je simbol Simboličke Plave Lože.
Stub Mudrosti je simbol Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog.
Stub Snage je simbol Obreda Jorka. 

Tri velika svetla Lože:
Šestar je simbol Drevnog i Primitivnog Reda Memfisa i Mizraima.
Uglomer je simbol Reda Martinista.
Knjiga Svetog Zakona je simbol Gnostičke Crkve. 

Tri vrhovna svetla Lože:
Mesec, Sunce i Svevideće oko u Delti su simboli Drevnih Redova koji počivaju na suštinskoj Univerzalnoj Religiji i Mudrosti Drevnih Bogova. Njihova se imena ne mogu sumirati jer su tokom vremena stalno nastajala, menjala se i nestajala. To su Redovi koje su predvodili i kojima upravljaju istinski Iluminati.

II
Izgleda da se reči "Et in Arcadia Ego..." prvi put pojavljuju na slici Il Guerćina, negde oko 1618. godine. Tokom renesanse ova fraza se koristila kao izvesna šifra za "podzemni tok", nevidljivi koledž srodnih duša koje su u tajnosti delile ezoterično znanje, šireći ga Evropom putem mreže tajnih društava i misterijskih škola. Svoje simbole su neretko inkorporirali u literarna i umetnička dela. Pojavljuje se kao natpis na nadgrobnom kamenu Marije de Blanšefor, a gotovo najpoznatiji prikaz je dat na slici "Arkadijski pastiri" Nikolasa Pusena - na kojoj pastiri stoje kraj kamenog groba na kome stoji natpis "Et in Arcadia Ego..." a veruje se da je upravo takav grob postojao negde u blizini Ren le Šatoa gde je Sonijer pronašao svoje "blago". Nekakva tajna se prenosila sa generacije na generaciju na najmisteriozniji način, a pratila su je pitagorejanska, gnostička, kabalistička i hermetička učenja. 

Fraza "Et in Arcadia Ego..." se uobičajeno prevodi kao "I ja sam u Arkadiji", ili "Čak i ja sam u Arkadiji", u tom smislu da se pod "Ja" podrazumeva "smrt", a budući da je po grčkom konceptu Arkadija shvatana kao Raj, tumačena je u smislu da smrt postoji svuda, pa i u Raju, na nebesima. Ova fraza se uvek povezivala sa nekom vrstom grobnice ili sa lobanjom - Grobnicom Boga. 

Reč "Arkadia" se vrlo lako fonetski može povezati sa frazom "Arca Dei" što je "Barka Božija" - a to jeste "Grobnica Boga". Cela fraza se dodavanjem latinske reči "sum" na naizgled nedostajući kraj, može shvatiti i kao "Ja dodirnuh Grob Božiji". Nikada i nigde nije određeno ili tačno definisano da je to grob Isusov. 

Misterije Ren le Šatoa su prenošene ezoteričnom tradicijom, navodeći vezu sa Isusom i njegovom suprugom Marijom, ali kao manifestovana projektovana legenda o braku egipatskih bogova Ozirisa i Izide. Njihovo prisustvo je simbolizovano Pentagramom i Heksagramom koji se pojavljuju u okruženju i dekoru Sonijerove crkve. Najsavršeniji pentagram je primetan u položaju pet planina u okolini. Ne može se reći da je neko u moderna vremena preuredio površinu zemlje kako bi harmonija petokrake zvezde bila potpuna, ali se u legendama prenosilo učenje o drevnoj Atlantidi čija su znanja i moć bili sposobni za tako nešto. 

Atlantidom je vladao kralj Atlas, takođe znan i kao Kronos - "moderni" Saturn. On je u starom Sumeru znan kao Enki tj. "IA" - "Gospodar dubokih voda" - otac dinastije bogova-kraljeva u kojoj su bili David, Solomon, pa i sam Isus, te koja se prenosila preko Merovinga do današnjih dana. Istinsko dejstvo "Krvi" tj. Svete Krvi i "Svetog Grala" je da ova loza ima direktnu vezu sa Bogo-Kraljevima Atlantide - a preko njih sa Duhovnim Lozama Kosmosa. Prema legendama ovi kosmički kraljevi-bogovi su sišli na zemlju "sa neba" osnovavši svoje dinastije i kraljevstva, prenoseći svoje superiorno znanje i naukom izazivajući brzu evoluciju čovečanstva. 

Legende kažu da su bogovi došli na zemlju "zvezdom padalicom", a za nju je simbol u Sumeru zvan "AR" - Pentagram. "Zvezda" je udarila u planetu zemlju i zarila se u njene dubine. Tu je koren reči "Ark", "Arka" - kovčeg, barka, grobnica - u kojima je nešto ili neko položen. Zvezdano seme je zasejano u Zemlju. Duh se spustio u Telo.

Kao što je ta stena pala sa neba, tako je i dragulj otpao sa Lučonošine krune, tako je Kosmička svest posvetila dušu čove-čanstva, tako je Duša inkarnirana u telesnosti. Simbol te duše je Pentagram - Mikrokosmos. 

Spominje se često da je blago Ren le Šatoa isto ono blago koje su Templari uzeli iz Solomonovih podzemnih štala i da je ono sastavljeno od zlata, dragulja i najvrednije relikvije - Zavetnog kovčega. Ne zaboravljajući detalj da su u istim tim štalama smeštana balsamovana tela vladara veruje se da je deo templarskog blaga izvesno telo i glava sveca - lobanja - koja je navodno obožavana kao Bafomet u "mračnim" ritualima. Zavetni kovčeg i Božanska barka-grob su time bukvalno - grob Boga - a po spisima Jehova (ili Jah) se nalazi unutar "kovčega". Tradicionalno za sadržaj Zaveznog kovčega se smatraju i table Mojsijevog zakona - za koje se u ezoteričnim krugovima smatra da su načinjeni od izvesne radioaktivne substance. Radioaktivna substanca potiče od Meteorita - Zvezde padalice koja je pogodila Zemlju. 

Sve ovo opet se svodi na simboličnu priču da je čovekovo telo ustvari Hram duha, da je čovekova Duša posvećena prisustvom Božanske Iskre i da je duša nosilac Božanskog Zakona - tj. da je sve postojanje usklađeno i vođeno Božanskim proviđenjem. Čovek kao Pentagram jeste Mikrokosmos - on je projekcija Makrokosmosa - Heksagrama Univerzuma. Ime "Jah" potiče od sumerskog imena IA. On je vrhovni Bog Svetlosti i njegova titula je bila "Kralj" tj. "Kad". Ova titula predstavlja vladara nad četiri strane sveta - četiri elementa. 

Tako kada se značenja sjedine u jednu reč Arkadia ima značenje "Grob kralja Ia" ili "zatvor Gospodara Zemlje Ia" da bi se kao fraza "Et in Arcadia Ego..." shvatilo kao "Ja sam grobnica Kralja Ia" i "Ja skrivam/čuvam grob Ia". Kada se ova fraza prenese u anagram "I Tego Arcana Dei" to znači "Odlazi, Ja skrivam tajne Božije". Taj Bog je IA, on je začetnik loze mundanih kraljeva. Ezoterično, On je Više sopstvo, Sveti Anđeo Čuvar. 

Ime IA se sastoji, fonetski, iz slova A i I. Slovo "I" je Oko, a "A" je Piramida. Ime Boga predstavlja simbolično Svevideće Oko u Trouglu. Ovaj simbol se nalazi uvek i u svakom Masonskom Hramu. Božanska suština u čoveku je eminentna - sveprisutna, suštinska. "Arka Dia" je Piramida u kojoj obitava Bog. Piramida je Masonska hijerarhija, ona je simbol hijerarhije Duše. Bog isijava svoju sveprisutnost kroz Tri Vrhovna Svetla Lože. Taj uticaj se hijerarhijski prenosi preko Tri Velika na Tri Manja Svetla Lože, a preko njih na čoveka - Masona i to kroz delovanje "oficira" Lože koji su simboli ličnih osobina i sastavnih elemenata čoveka. 

Slika Marije Magdalene koju je Berenže Sonijer naslikao predstavlja je unutar pećine kako kleči uz lobanju ispred krsta koji izrasta iz tla. Pećina jeste grobnica - ona je "sadržatelj" Duše - njena tuga je priznanje da je Duh zatvoren u materijalno telo - grobnicu. Isus i Marija su predstava starijeg božanskog para koji je predstava arhetipske polarnosti koja obitava u Duši. Gral, koji predstavlja "blago" je alhemijski simbol i kao alhemijski proces predstavlja se kao Filozofski kamen - njega simbolizuje Hermafrodit. Hermafrodit je kombinacija i sjedinjenje muških i ženskih kvaliteta u savršenoj harmoniji. 

Hermafrodit je dobio ime po bogovima Hermesu i Afroditi (Merkuru i Veneri). Hermes je vodič ljudi na putu alhemijskog prosvetljenja, ali i u podzemnom svetu. On je bog zakopanih blaga - čiji je zaštitnik Sveti Antonije Pustinjak. Za Hermesove teblice se smatra da sadrže suštinu drevnog alhemijskog znanja i da su pronađene u Hermesovoj grobnici. Hermes je rođen unutar planine Silene u Arkadiji, gde je proveo svoje detinjstvo. U Arkadiji je začeto obožavanje boga Hermesa. Njega su slavili pastiri Arkadije. Drugi suštinski alhemijski sastojak je Ljubav - od boginje Afrodite. Dvoje su sjedinjeni u Jedno, kao Oziris i Izida, kao Isus i Marija, kao mnogi drugi alhemijski prikazi sjedinjenja Božanske Polarnosti.

III
Jedan od ključeva misterije Ren le Šatoa je nadgrobni kamen Blanšefora na kojem je sa jedne strane ispisana poruka "Et in Arcadia Ego". Reč "Arka" predstavlja u nekim apokrifnim spisima region gde je Bog proterao Kaina sa njegovim potomcima i naslednicima - a taj region je u središtu Zemlje. Reč "Arkadia" je kod Grka predstavljala Raj i Zlatno doba, dok je kod judeo-hrišćana za to korišćena reč "Etin" tj. "Eden". 

Kain je zarobljen u Arkadiji, u središtu Zemlje - tu je Raj. Ne treba se zaboraviti da je Kain ustvari Duša koja se odvojila i potisnula sebe u grube materijalne regione postojanja, a da je Avelj ustvari Više sopstvo - Svetlost i arhetipska Svest Duha kroz koje deluje Bog u čoveku. Kain jeste Duša u materijalnom telu, ali u srži sadrži božansku iskru, a vođena je pomoću mudrosti Avelja. Čak i u materijalnom svetu gde mi obitavamo Božanstvo je prisutno. Nema ni jednog dela čoveka koji nije od Boga. 

Šta su Arkadijski pastiri ako ne učitelji i vodiči čovečanstva? Oni se brinu za grobnicu Boga - za čoveka u kome je zarobljena Božanska Iskra - oni vode čoveka putem Iluminacije i Oslobođenja - putem Evolucije, a blago nije ništa drugo do Duh koji se oslobađa. Simbolična priča o Isusu, kao avataru, koji je razapet na krstu, na brdu Golgoti (Lobanja) je jedan deo pouke, drugi deo je da je upravo taj Majstor Ješua preživeo to raspeće i da je uz pomoć posvećene Sveštenice drevne religije Boginje - Marije Magdalene - nastavio uticaj na svet i to kroz lozu i tradiciju, a ne kroz idolopoklonstvo i dogmatizam tirana. Dve tradicije Izide i Ozirisa, Polarnosti koje opstojavaju u Znanju i Ljubavi su sjedinjene u ezoteričnom podzemnom toku Duha. 

Smrt koja postoji kako na Zemlji tako i na Nebu upozorava da ultimativna transcedencija podrazumeva prevazilaženje kako Svetlosti tako i Tame, svih polarnosti, prevazilaženje svega manifestovanog, svake hijerarhije, svih karakteristika i osobina. Smrt kao uništenje svega "odvojenog" od Boga predstavlja Krunu - Jedinstvo sa Bogom - Velikim Tvorcem Svih Svetova.

IV
Za Pusenovu sliku se kaže da predstavlja stvarni grob koji je postojao blizu sela Arkues blizu Ren le Šatoa i da je zaista na njemu stojao urezan natpis "Et in Arcadia Ego..." koji kao nezavršena rečenica znači "I u Arkadiji ja...". Za tu sliku se vezuje misterija da ona predstavlja mapu do zakopanog blaga - do tela Isusa Hrista koji nije umro na krstu već u južnoj Francuskoj. Za Sonijera se tvrdi da je za ovo pronašao neoborivi dokaz te da je nakon tog otkrovenja nadalje vodio vrlo neuobičajen i misteriozan život. 

Tražeći odgovore u judeo-hišćanstvu nailazimo na previše istorijskih i filozofskih ukazivanja o greškama dogme i užasu njenog sprovođenja u delo u svetu. Religija ne daje odgovore. Svete knjige su krivotvorene i simboli koje sadrže su postojeći, ali često iskrivljeni. Ne može se verovati lažnoj doktrini niti lažnim idolima već jedino Bogu - Velikom Stvoritelju Svemira koji je jedini i istinski Veliki pastir stada čovečanstva. 

Majstori kao pastiri su prosvetljeni vodiči, navigatori Barke Božije. U Sumeru su Akađanski morski-kraljevi zvani zaštitnicima i pastirima. Prvi kralj koji je sišao sa neba je zvan pastirom čovečanstva. A za Sumere je to bio bog-kralj Dagon - IA od koga potiče dinastička loza. Postoji višeslojnost filozofije i simboličkih znanja drevnih misterija. 

Pusenovi Arkadijski pastiri sadrže skriveni pentagram čije je središte tačno na čelu pastirke. Pentagram predstavlja i zaboravljenu rasu i njenu Tajnu doktrinu. Po sumerima pentagram je predstavljao "Sjajne" i "Velike" Bogove-kraljeve. U Arkadiji, u Grčkoj, pentagram je simbol Hermesove Gnoze koja se prenosi kraljevskom umetnošću Hermetista. Hermetisti misteriji Grala pripisuju Ružin-Krst, Krst Lorene, Crne Madone, Solomonov Hram i mnoga druga značenja simbola tajnih društava. Sam grob je skriven. Tragovi i ključevi za njegovo pronalaženje i otkrivanje skrivenog blaga su posejani na raznolikim mestima i vode jedan do drugoga, kombinuju se i poništavaju - otključavaju skrivena znanja i značenja. 

Setimo se Deukaliona, Noje, Utanapištima koji je preživevši Potop obnovio čovečanstvo uz pomoć stena zvanih "Kosti Zemlje". U mnogim legendama Gospod se nalazi pod Zemljom, pod Morem ili unutar planine i on obnavlja svet nakon uništenja. U tradicijama sveta se spominje zaboravljeni Otac koji je pomoću magičnog kamena (kamena koji je pao sa neba!) preneo mudrost i učenja i uz pomoć čijeg zračenja je umnožio ljude. 

Sastavni deo mita o uspavanim bogovima je da će se oni jednoga dana probuditi i uzdići iz dubina (mora ili zemlje) te će njihova kraljevstva biti obnovljena u svoj svojoj veličini i sjaju. Ponovno otkrivanje Grala donosi kraj bolesti i obnavlja zemlju iz pustoši, dovodi svet u novo Zlatno Doba. Pa ipak, kako kaže Jevanđelje po Tomi, Kraljevstvo Hristovo je možda već tu, a masa ga ne vidi - samo izabrani imaju otvorene duhovne oči da vide sveprisutnost Božanskog Duha. Na njima je odgovornost da vrednima prenesu inicijaciju i da kao prosvetljeni vodiči-pastiri-navigatori usmeravaju svet ka svom uzvišenom cilju - kulminaciji civilizacije u blagostanju Zlatnog doba i pod vladavinom Kralja Sveta - Inkarniranog Boga - Velikog Stvoritelja Svetova - našeg zaboravljenog Oca-Majke.

V
Slobodno Zidarstvo - "Fran-Masonerija" potiče iz Francuske. Moglo bi se tako reći, sudeći po imenu i ponekim istorijskim detaljima. Ipak istorija je poput Zmije koja se kretala površinom planete. 

Drevni simbol vremena je zmija Ouroboros i direktno je povezana sa konceptom spirale jer se smatra da vreme nema ciklično već spiralno kretanje. Vreme i spirala su "vrtlog" energije koji se proteže u prostoru. Vrtlog se na galskom jeziku naziva Sumer što znači i vampir - odatle potiče iskrivljena priča da vampiri isisavaju životnu energiju iz svojih žrtava i da je ta energija sadržana u krvi. Krv je ustvari prenosilac životne sile koja manifestuje postojanje života. U starom Sumeru zmija je predstavljana kako se obrće u krugu stvarajući "crnu rupu" koja upija svetlost u sebe. Ovaj kružni oblik je oblik matematičke Nule. Nula je simbol ništavila i nepostojanja, Praznine od koje se duhovni aspekt Svetog Grala sastoji. Nula uravnotežuje pozitivno i negativno. Nulom je u gralskim legendama predstavljen Persifal. Nula predstavlja ništavilo koje je "postojalo" pre nastanka Univerzuma. Nula je kabalističko Ain - Ništa - u "tome" su na misteriozan način sadržani svi elementi i sva količina energije vascelog Univerzuma. 

Zmija kao protok vremena predstavlja kružnicu koja podseća da se ciklusi ponavljaju, a zbog spiralne prirode ponavljanja "istorije" tj. postojanja univerzuma u kontinuumu, manifestacija ima različite kvalitete od "prethodnih" pojavnosti ciklusa. Protok vremena predstavljen zmijom simboliše nastanak u vidu zmijske glave, postojanje - njeno telo, i repa koji je kraj, koji glava grize - simbolišući konzumiranje svega ispoljenog i novi početak. Zbog svojih spiralnih kretanja manifestovanja vremena ciklusi se često prikazuju kao Oktopod. Oktopod ima Jednu glavu - sadržatelj jedinstvene svesti, a kraci sežu u prostor. 

Ime Eva predstavlja Zmiju. U Arkadiji je postojao grad zvan Eva, kao i planina Eva. Zmija kao protok vremena je navela životnu silu da konzumira elemente svog postojanja - da iskustveno doživi sebe i da stoga shvati odeljenost i različitost od božanske suštine. Manifestacija energije Univerzuma nije potpuno svesna svoje božanstvenosti te je prepoznato da vreme - Eva-Zmija i Adam (Kadmon) - arhetip čoveka sazdan od energija Drveta Života ne obitavaju svesno u Božanskom svetu - već su njegova manifestacija ispod Ponora. 

Po starim zapisima pleme Venjamenita je bilo izgnano u Arkadiju. Po knjizi Sudija sinovi Beliala su silovali jevrejsku devojku i zbog toga je vojevan veliki rat nakon kojega su prognani. Ovo izuzetno podseća na legendu o Trojanskom ratu. 

Dva plemena su izgnana, pleme Dana i pleme Benjamin. Oni su se naselili u Arkadiji, odakle su krenuli uz Dunav (Dan - Danai - Donai - Dunav) putem Panonije, ka zapadu, da bi se konačno naselili u regiji koja je danas obuhvaćena Francuskom - ime Francuska potiče od reči Sloboda, jer su tu konačno plemena stekla nezavisnost i oslobođenje. Pleme Dan je u Irskoj, dokle su dospeli, poznato kao Tuata De Danan - pleme i naslednici drevnih Bogova. Tu su uspostavili svoja kraljevstva i dinastije. Njihovo znanje i mudrost su tajno preneti. Njihovo kretanje je poput kretanja zmije po površini zemlje. U pravom momentu istorijskog razvoja civilizacije duhovna struja je iznedrila Slobodno Zidarstvo koje je sobom nosilo osnovne simbole potpunog Spiritualnog znanja. Slobodno Zidarstvo je uspostavljeno kao temelj koji će u materijalnom svetu da održava građevinu Duha. Otuda su i izabrani simboli potpuno povezani sa materijalnom sefirom Malkut na Drvetu Života. 

Masonerija ima za zadatak da očuva znanje u simbolima i da inicira u osnovne koncepte učenja časne i poštene ljude koji generalno zadovoljavaju uslove na intelektualnom i moralnom nivou. U mnoštvu masona koji prime simbole, tek neki budu sposobni da prepoznaju dublja značenja i delovanja koja se odvijaju na drugim nivoima u Univerzumu.

VI
Arkadijanska mistika je subkultura koja se upravo razvija i buja u uspostavljanju novog Zlatnog doba - Arkadije. Ova subkultura koja ima tendenciju da jednoga dana ne bude skrivena ili sinarhistička ima mogućnost da jednoga dana postane dominantna kultura - zasnovana na idejama okultizma i hermetizma sa distinktivno elitističkom i promonarhističkom perspektivom. Ova kultura obuhvata tradicionalne vrednosti koje su uspostavljene na istinskim zakonima prirode. 

Podzemni tok arkadijanske mistike se odnosi na okultno shvatanje o reci Alfeus koja izvire u Arkadiji u Grčkoj. Ona je reka ponornica i teče, poput zmije, preko Sicilije do Fontane Aretusa u Španiji. Veruje se da su je Bogovi pustili da teče zemljom. Grci su verovali da se zemljom upravlja iz kraljevstva koje se nalazi na Arkadijskim visoravnima još u Zlatnom dobu, eri mira, harmonije i prosvetljenosti. Kako se ovo doba okončalo ljudi potomci bogova, porodice Grala, su preuzele hermetička učenja i preneli ih učenjima i tajnim ritualima tajnih društava. Za moderne okultiste Alfeus predstavlja tok Prvotnog (Alfa) znanja koje su Bogovi darivali porodicama i organizacijama kao što su Sionski Priorat, Templari i Slobodni Zidari. 

Ono vreme kada kosmički uticaji preteknu iz sazvežđa Ribe u sazvežđe Vodolije ta Kosmička voda će poteći po Planeti Zemlji (kao na tarot karti "Zvezda") donoseći puninu slobode Duha čovečanstvu. 

Nova paradigma, novi veliki duh vremena se uzdiže naširoko podržavajući monarhiju kao oblik vladavine zasnovan na evropskim kraljevskim porodicama koje su u liniji Isusovih potomaka koji imaju božansko pravo na vlast. Monarhije su podržane od strane tajnih društava i pogotovo jednog - Sionskog Priorata - da bi se uzdigli na tronove, da bi Evropsku Uniju pretvorili u Kraljevinu, te odakle bi eventualno nastala nova Svetska Vlada. Novi kraljevi bi bili vođe nove globalne religije koju bi svi monoteisti prihvatili jer potiče iz Jednog izvora - od Velikog Neimara - Stvoritelja Univerzuma. 

Za očekivati je da novo razumevanje osvane u javnosti prema tajnim društvima kao što je Masonerija uviđajući kakvu globalnu ulogu ona ima. To shvatanje će poništiti paranoju i zablude o Masoneriji i dovesti do prihvatanja činjenice da Masonerija gaji i neguje sve oblike vrlina kao potpunu predispoziciju za Duhovnost i evoluciju i razvoj čovečanstva po sledu prirodne hijerarhije. 

Blago Ren le Šatoa u Francuskoj, koje je sam Sveti Gral, blago koje pripada Sionskom Prioratu će postati državni simbol globalnog carstva, kamen temeljac kraljevstva ljudi i to će okultnu misteriju - istinsku tajnu univerzuma - predočiti i javno obznaniti. Cilj tajnih društava je bio da se okultno znanje prenese i sačuva u svojim neophodnim oblicima. Sam cilj Masonerije je bio da se intelektualno pripremi javnost za ove promene, da se ljudi povežu u Bratski lanac. 

Arkadijanska mistika razotkriva informacije o poreklu Hristove krvne loze koja potiče iza samog početka zapisane istorije. Zagovornici ovog znanja su najpoznatiji, najučeniji i najuticajniji ljudi širom sveta koji se pamte kao bogovi i kraljevi u analima raznih mitologija. Oni, kao Kainovi potomci, nisu ništa drugo do tvorci civilizacije čije je društvo-porodica stvorilo umetnost, nauku, običaje i religiju svakog društva koje postoji od davnina. 

Postoji "nešto" što čini te pripadnike kraljevskih loza, na neki način, fizički drugačijima zbog čega su smatrani za bogove. Po legendama oni su odgajili prve smrtne ljude, stvorivši ih po svom liku - što predstavlja njihov "pad" u materiju, pad iz Raja, pad Atlantide, što je prouzrokovalo "rat na nebu" na osnovu čega postoje mitovi o Satani-đavolu i njegovim demonima.

Isusova uloga kao Sina božijeg i Sina čovečijeg predstavlja genetičko mešanje Boga i Čoveka koje se prenosi njegovom krvlju. On kao prenosilac božanske i demonske moći u sebi predstavlja ravnotežu Neba i Pakla. To je simbol Grala. Arkadijska mistika ima moć da uspostavi potpuno novu religiju - štaviše nov put života - koji zaista i neće biti nov već predstavlja obnovu Zlatnog doba kojim su vladali Hristovi pretci. 

Može li se sve ovo ignorisati? Ako se sve ovo prenebregne i pogrešno shvati može se stvoriti novo idolopokloničko uređenje. To bi bio promašaj. Kodeks Grala podrazumeva duhovno probuđene pastire koji vode čovečanstvo služenjem, a ne silom. Demokratija je stadijum koji je bio neophodna stepenica u razvoju civilizacije. Ona će biti prevaziđena u korist duhovne i intelektualne elite. Spoznajom čovekove istinske prirode dolazi do prihvatanja svog mesta i položaja u hijerarhiji Univerzuma. Duša čovečanstva vapi za Arkadijom. 

Ideje tajnih društava i božansko pravo monarhije kao i postojanje Gnostičke Crkve Univerzalne Religije su prenešene ljudima. Ne mogu se zaobići ni mistične ni materijalne strane tog stanja civilizacije. Ideja da je Isus bio biološko biće, samo čovek, koji se oženio i imao decu, potomstvo je gotovo naučno dokazano, tako da ni sam razum ne može da odbije tu realnost. Ta realnost nije odvojena od duhovnosti Univerzalne Religije. 

Konačno se shvata povezanost tih ideja sa Posmatračima koje je spominjao Enoh, Nefilimima iz Starog zaveta, pričama o Atlantidi i bogovima Sumera i Egipta. Drevni pedigre krvne loze i tradicije Grala se predstavlja svakoj kulturi širom sveta prenoseći pouku o istinskom korenu različitih religija i mitologija. Štagod da bude iskopano u Ren le Šatou to će biti od izuzetne važnosti, to će promeniti srca i umove ljudi širom sveta. Ujedinjenje sveta se može ostvariti, nestaće Utopija kao koncept! Ipak, izvesni koraci se moraju preduzeti - mora se ostvariti promena. Ta Promena će dovesti do promene javne svesti, do izmene stava javnog mnjenja. 

Ovo se mora shvatiti i kao okultno buđenje duhovnih centara čoveka i duhovnih centara planete Zemlje. Inicijacije se prenose ritualima tajnih društava. Prvo su uspostavljene simbolične inicijacije koje su um čoveka organizovale simbolički - putem rituala Jovanovske Plave Lože Masonerije. Zatim su snaga i mudrost probuđeni Obredima Jorka i Škotskim. Nad tim su energije uzdignute Martinističkim i egipatskim inicijacijama ružokrstaških i alhemijskih transmisija. Čovek se inicijacijama "penje" po Drvetu Života, budeći u sebi spiritualne čakre. Ove inicijacije su posvećenja, pomazanja. Svako ko primi inicijaciju je posvećenik i pomazanik. Svako je Hrist. Svako ima u sebi Hristoliku Svetlost - Vrlinu i Ljubav u srcu i Svetlost Krune. 

Zmijska inicijacija probuđenja Planete Zemlje se odvija po njenim energetskim meridijanima i čvorištima po kojima su posađena "sveta mesta" - Hramovi i Katedrale drevnih Majstora Inicijacije. I onda, izvesnog časa, dolazi vrhovna Inicijacija od samog Velikog Neimara. Svetlost njegovog Oka isijava iluminaciju Duha u čoveka i svet. 

O tome su nas naša Arkadijska Braća poučila pozdravom: Hristos Anesti! Alitos Anesti! 

Slobodan Škrbić

Powered by WebExpress